ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ*: Aπειλές κατά της ασφάλειας χωρίς την ύπαρξη πρόθεσης (ανθρώπινου) παράγοντα: Η κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό ζήτημα

on Friday, 20 September 2019. Posted in Απόψεις μη Μελών

Παραδοσιακά στις μελέτες ασφάλειας οι απειλές μετριούνται με βάση την ύπαρξη πρόθεσης των επιτιθέμενων αλλά και των δυνατοτήτωνικανοτήτωντους. Από μόνη της η ικανότητα κάποιου παράγοντα να πλήξει κάποιον άλλον παράγοντα δεν αποτελεί κίνδυνο. Το παράδειγμα των δυο ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων, της Αγγλίας και της Γαλλίας, είναι χαρακτηριστικό για να γίνει κατανοητό ότι η δυνατότητα για ένα πυρηνικό πλήγμα της μιας χώρας προς την άλλη, δεν αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο, αλλά οι προθέσεις. Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, λοιπόν, η λέξη ‘’απειλή’’ αναφέρεται ως μια δηλωμένη πρόθεση για να προκαλέσει κάποιος τραυματισμό, πόνο ή καταστροφή ή ως ένα άτομο ή πράγμα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.Με βάση τα προαναφερθέντα, όπως η ακαδημαϊκός RitaFloyd ορίζει, θα ήταν χρήσιμο να χωρίσουμε τις απειλές σε δυο κατηγορίες, σ ’αυτές που υπάρχει έλλειψη πρόθεσης (intent-lacking) από κάποιο δρώνταπαράγοντα και σ ‘αυτές που υπάρχει πρόθεση (agent-intended) όπως για παράδειγμα η απειλή της τρομοκρατίας. Η πρώτη κατηγορία είναι και αυτή με την οποία θα πραγματευτεί το κείμενο και μπορεί να διαιρεθεί σε δυο ακόμη υποκατηγορίες, στις απειλές που δεν προκαλούνται από κάποιον παράγοντα (agent-lacking) (φυσικές καταστροφές) αλλά και σ’αυτές οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τον άνθρωπο αλλά μη σκόπιμα(agent-causedbutnotintended).

PDF