Χορηγίες

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

Γενικά

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. βασίζεται πρωτίστως στις συνδρομές των μελών του, τα οποία παράλληλα επιλαμβάνονται του έργου αυτού αφιλοκερδώς. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ανεξαρτησία καθώς και την ελεύθερη και αξιόπιστη  εκφορά λόγου, δίχως περιορισμούς και δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι οικονομικές εξαρτήσεις.

Αποτελεί επιδίωξη του Ινστιτούτου η διαπροσωπική γνωριμία με τους εκπροσώπους δυνητικών χορηγών επικοινωνίας, μεγάλων χορηγών και χορηγών, καθώς και η απ’ ευθείας λεπτομερής ενημέρωση αυτών, προκειμένου να αναπτύσσονται σχέσεις εγκαρδιότητας και εμπιστοσύνης.

Το Ινστιτούτο προτρέπει κάθε ευαισθητοποιημένη  επιχείρηση, εταιρεία και φορέα να καταστεί χορηγός επικοινωνίας, μεγάλος χορηγός ή χορηγός του, εγγυώμενο ότι η χορηγία θα αξιοποιηθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο επ’ ωφελεία των εθνικών σκοπών που υπηρετούνται.

Κάθε δυνητικός χορηγός του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ., πέραν του απτού ανταποδοτικού οφέλους που  περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, έχει την ευκαιρία να προβληθεί στην κοινωνική συνείδηση για την ευαισθησία και ανησυχία για την ανάλυση και αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων της χώρας, τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την χώρα μας, τις επιπτώσεις επί των συμπολιτών μας των εσωτερικών οικονομικών, στρατιωτικών, μεταναστευτικών, δημογραφικών, τεχνολογικών, εμπορικών, εκπαιδευτικών, και ενεργειακών μεταβολών στο εσωτερικό της χώρας.

Οι υποψήφιοι χορηγοί υποβάλουν τις προτάσεις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για χορηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο. Οι προτάσεις αυτές συζητούνται από το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ινστιτούτου για τη σχετική απόφαση, η οποία γνωστοποιείται στον  υποψήφιο χορηγό για περαιτέρω ενέργειες.

 Είδη Χορηγιών

Οι χορηγοί του Ινστιτούτου χαρακτηρίζονται ως μεγάλοι χορηγοί, χορηγοί και χορηγοί επικοινωνίας.

Ο μεγάλος χορηγός εισφέρει στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. τουλάχιστον 6.000€ ετησίως.

Ο χορηγός εισφέρει στο ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. τουλάχιστον 1.000€ ετησίως.

Ο χορηγός επικοινωνίας (τηλεοπτικός δίαυλος ή/και ραδιοφωνικός σταθμός), καλύπτει και προβάλλει τις ετήσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου (συνεντεύξεις, συζητήσεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.).

Παροχές του Ινστιτούτου προς τους χορηγούς του

Ο χορηγός επικοινωνίας αποκομίζει τα ακόλουθα:

1.   Αποκλειστικότητα στην κάλυψη των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, κατόπιν κοινής συμφωνίας με το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. (εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο χορηγός επικοινωνίας αδυνατεί όπως καλύψει συγκεκριμένη εκδήλωση).

2.   Προβολή του, ως φορέως με εθνική και κοινωνική ευαισθησία, συμβάλλοντος στην ενημέρωση της κοινής γνώμης επί κρισίμων θεμάτων εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, υπό το πρίσμα των εθνικών μας συμφερόντων.

Ο μεγάλος χορηγός, κατά το έτος της χορηγίας του, απολαμβάνει τα ακόλουθα:

1.   Χρήση συστήματος εικόνας και ταυτότητος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. για προβολή και διαφήμιση.

2.   Αναφορά σε κάθε δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ενώπιον ακροατηρίου (με ή άνευ καλύψεως του χορηγού επικοινωνίας).

3.   Αναφορά κατά τις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Ινστιτούτου.

4.   Παροχή χρόνου παρουσιάσεως του έργου και των προϊόντων του κατά τα συνέδρια τα οποία οργανώνει το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ (εφ’ όσον υπάρχει συνάφεια της εταιρείας του μεγάλου χορηγού και των αντικειμένων του συνεδρίου),

5.   Διαφήμιση του με τον προσήκοντα τρόπο (περίπτερο, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.) κατά τις εκδηλώσεις του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. (εφ’ όσον υπάρχει συνάφεια της εταιρείας του και της φύσεως της εκδηλώσεως)

6.  Τιμητική θέση στο τραπέζι του Προέδρου του Ινστιτούτου κατά τα τυχόν γεύματα τα οποία ακολουθούν συνεδριακές εκδηλώσεις του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

7.  Προβολή καθ’ όλο το έτος της χορηγίας, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ..

8.  Έμμεση διαφήμιση στο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» του Ινστιτούτου (δύο φορές ετησίως), με κατάλληλο άρθρο επί της δραστηριότητος, του έργου και των προϊόντων του (προϋπόθεση της παροχής αυτής αποτελεί η συνάφεια της εταιρείας του μεγάλου χορηγού με τα αντικείμενα του Ινστιτούτου).

9.   Προβολή του Λογότυπού του σε εμφανές σημείο κατά τις συνεντεύξεις τύπου εκπροσώπων του Ινστιτούτου.

10. Καταχώρηση του λογότυπού του στο κάτω μέρος της σελίδας της έγγραφης επικοινωνίας του Ινστιτούτου με τα μέλη του.

11. Ανάρτηση του Λογότυπού του στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ.

Ο χορηγός κατά το έτος της χορηγίας του, απολαμβάνει των ακολούθων παροχών:

1.  Αναφορά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεως του Ινστιτούτου για τη διοργάνωση της οποίας διετέθη το ποσόν της χορηγίας.

2.  Αναφορά κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Ινστιτούτου.

3.  Προβολή στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου όλο το έτος της χορηγίας.

4.  Έμμεση διαφήμιση με συγγραφή καταλλήλου άρθρου στο περιοδικό του Ινστιτούτου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, άπαξ του έτους χορηγίας (προϋπόθεση αποτελεί η συνάφεια της εταιρείας του χορηγού με τα αντικείμενα του Ινστιτούτου).

5.  Ανάρτηση του Λογότυπού του, καθ’ όλο το έτος χορηγίας, σε εμφανές σημείο των γραφείων του Ινστιτούτου.