Δυνατότητες – Έργο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΕΡΓΟ

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

Το Ινστιτούτο, υλοποιεί την αποστολή του και πραγματώνει τον σκοπό του με μέσα, τρόπους και δυνατότητες όπως:

  • Η έρευνα, μελέτη, ανάλυση και η έγκαιρη πρόταση κατάλληλων δράσεων και μέτρων -επί των θεμάτων του σκοπού του- μέσω των μελών ή ανεξάρτητων ειδικών αναλυτών/ερευνητών/μελετητών.
  • Η οργάνωση και εκτέλεση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, οργανισμούς αλλά και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Η συμμετοχή σε συνεργασίες ερευνών/μελετών/αναλύσεων με κρατικούς φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και συναφή ιδρύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  • Η προβολή και η προαγωγή των εθνικών θέσεων και θεμάτων μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
  • Η έκδοση και η κυκλοφορία του περιοδικού ‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ’.
  • Η ανάπτυξη και ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων και πληροφοριών (εγχώρια και διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου).
  • Η δημιουργία και λειτουργία και άλλων γραφείων, πέραν των κεντρικών, εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, όταν χρειαστεί.
Το Ινστιτούτο διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη.

Τα βιβλία είναι διαθέσιμα στα μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. επί δανεισμώ. Για να δείτε τα διαθέσιμα βιβλία πατήστε στο εικονίδιο ή τον τίτλο.

Το Ινστιτούτο έχει εκπονήσει πληθώρα (περισσότερα από 1000) άρθρων, δοκιμίων, αναλύσεων, απόψεων και μελετών.

Ολα τα κείμενα είναι διαθέσιμα στην παλιά και νέα ιστοσελίδα μέσω αναζήτησης ή μέσω της γραμματείας μας. Για να δείτε το πνευματικό μας έργο πατήστε στο εικονίδιο ή τον τίτλο.