Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟ

Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), το οποίο στην Αγγλική αποδίδεται ως Hellenic Institute For Strategic Studies (HEL.I.S.S), είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ινστιτούτο στρατηγικών μελετών, ανάλυσης και έρευνας.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

  • Η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου -με γνώμονα τη συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης- επί:

– θεμάτων γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία),
– εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος,
– διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

  • Η μελέτη και η παροχή  εκτιμήσεων και εισηγήσεων σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που προκύπτουν από την ανάλυση των ανωτέρω θεμάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ινστιτούτο απευθύνεται σε τομείς και πεδία όπως:

  • Η εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική, άμυνα και ασφάλεια, οικονομία, κοινωνία, ενέργεια, απόδημος ελληνισμός, τεχνολογία, πολιτισμός, ιδιωτικά συμφέροντα με εθνικές προεκτάσεις και η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Οι διεθνείς σχέσεις, η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, άμυνα, ασφάλεια και οικονομία, ευρωπαϊκή διεύρυνση και εμβάθυνση, οι διατλαντικές σχέσεις, στόχοι, οργάνωση, προοπτικές και μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ.
  • Η γεωπολιτική εξέταση χωρών, Διεθνών Οργανισμών και συμμαχιών που παρουσιάζουν εθνικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον (ΝΑΤΟ, ΕΕ).
Καταστατικό ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Πατήστε στο εικονίδιο ή τον τίτλο για να δείτε το καταστατικό του Ινστιτούτου