Εγγραφές Μελών

Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. απαρτίζεται από τα μέλη του τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα και ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.

Μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. δυνατόν να καθίστανται ενήλικες Έλληνες ή Κύπριοι πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα, έχουν λευκό ποινικό μητρώο  και οι οποίοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 του καταστατικού του (Διαβάστε ΕΔΩ!).

Για την εγγραφή νέου μέλους στο Ινστιτούτο, η απλούστερη διαδικασία είναι η εξής:
1. Κατεβάστε και διαβάστε το Καταστατικό του Ινστιτούτου, ιδιαίτερα το άρθρο 4,   (ΕΔΩ!)
2. Κατεβάστε το έντυπο ‘ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ’ (ΕΔΩ!)
3. Συμπληρώστε το έντυπο
4. Στείλτε στο Ινστιτούτο e-mail στις διευθύνσεις: elisme@elisme.gr  ή/και elismeelisme4@gmail.gr  με θέμα ‘Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους’ και επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο ‘ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ’. Μπορείτε να επισυνάψτε και το ατομικό σας Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον επιθυμείτε.
5. Το Ινστιτούτο θα σας γνωρίσει την απόφασή του το συντομότερο δυνατό (και όχι πέραν των 2 μηνών).
6. Μετά τη λήψη της απόφασης του Ινστιτούτου, θα λάβετε επιστολή που θα σας ενημερώνει σχετικά καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να τακτοποιήσετε την οικονομική οφειλή.
Η ανωτέρω διαδιακασία ηλεκτρονικής εγγραφής, δεν αποκλείει την αποστολή της αίτησης εγγραφής και των συνημμένων με άλλους τρόπους (π.χ. κανονικό ταχυδρομείο, e-mail, κλπ), ή την χειρόγραφη συμπλήρωσή του περνώντας από την Γραμματεία στα γραφεία μας.

Αφήστε μια απάντηση