Blog

Π. Παυλόπουλος: Πλήττει ευθέως την Διεθνή Νομιμότητα η άρνηση των Γερμανών για τις νόμιμες αξιώσεις της Ελλάδας

Π. Παυλόπουλος: Πλήττει ευθέως την Διεθνή Νομιμότητα η άρνηση των Γερμανών για τις νόμιμες αξιώσεις της Ελλάδας

Πλήττει ευθέως την Διεθνή Νομιμότητα η άρνηση των Γερμανών για τις νόμιμες αξιώσεις της Ελλάδας, αποδεικνύει ο ΠαυλόπουλοςΤο κατοχικό δάνειο και η ναζιστική θηριωδία

Ο τέωςΠρόεδροςτηςΔημοκρατίας, ΑκαδημαϊκόςκαιΕπίτιμοςΚαθηγητήςτηςΝομικήςΣχολήςτουΕΚΠΑκ. ΠροκόπιοςΠαυλόπουλος. ΦωτογραφίααπότοΓραφείοτου

ΟτέωςΠρόεδροςτηςΔημοκρατίας, ΑκαδημαϊκόςκαιΕπίτιμοςΚαθηγητήςτηςΝομικήςΣχολήςτουΕΚΠΑκ. ΠροκόπιοςΠαυλόπουλοςσυμμετείχεστηνΗμερίδα, πουοργάνωσανστηνΑθήνατοΥπουργείοΕξωτερικώντηςΔημοκρατίαςτηςΠολωνίαςκαιοΕυρωπαϊκόςΟργανισμόςΔημοσίουΔικαίου, μεθέμα: «ΗΔικαιοσύνημετάτηνσύγκρουση: Άνοιγματωννομικώνοδών».

 

Στηνομιλίατου, γιατην«αρνητικήστάσητηςΟμοσπονδιακήςΔημοκρατίαςτηςΓερμανίαςαναφορικάμετιςνόμιμεςαξιώσειςτηςΕλλάδαςγιατοκατοχικόδάνειοκαιγιαταθύματακαιτιςυλικέςκαταστροφέςτηςναζιστικήςθηριωδίας, ηοποίαπλήττειευθέωςτηνΔιεθνήκαιτηνΕυρωπαϊκήΝομιμότητα», οκ. ΠροκόπιοςΠαυλόπουλοςεπισήμανε, μεταξύάλλων, καιταεξής:

«Ξεκινώτονίζοντας, γιαπολλοστήφορά, ότιείναιηίδιαηέννοιατηςΔιεθνούςκαιτηςΕυρωπαϊκήςΝομιμότητας–μακριάαπόκάθελογικήαντεκδίκησης, πουείναιπαντελώςξένησεμάς, τουςΈλληνεςηοποίαθεμελιώνει, στοακέραιο, τιςαξιώσειςτηςΕλλάδαςωςπροςτοκατοχικόδάνειοκαιτιςενγένειαποζημιώσειςγιαταθύματακαιτιςυλικέςκαταστροφέςτηςναζιστικήςθηριωδίας.ΚαιτούτοδιότιηΔικαιοσύνητηςΙστορίας, προκειμένουτομήνυμα«Δενξεχνάμε, Ποτέξανά» νακαταστείπράξη, απαιτείαπότουςθύτεςναολοκληρώσουντην«συγγνώμη»τουςαποδίδονταςκαιστηνΕλλάδααυτόπουδικαιωματικώςτηςανήκει.

ΠράγμαπουσημαίνειπωςανηΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατηςΓερμανίαςεννοείκαιαναγνωρίζει, στοακέραιο, τιςευθύνεςτηςγιατοναζιστικόπαρελθόντηςοφείλει, αμέσως, ναπράξειέναντιτηςΕλλάδαςεκείνο, τοοποίοεπιβάλλειτόσονηΙστορικήδιαδρομήτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςκαιοκοινόςμαςΕυρωπαϊκόςΠολιτισμός, ιδίωςδεοκοινόςμαςΕυρωπαϊκόςΝομικόςΠολιτισμός.

  • ΚαιεπαυτούυπενθυμίζωτιςβασικέςμαςθέσειςπουείναικαιΕθνικέςμαςΘέσεις, αφότουσυντελέσθηκανταεγκλήματατηςναζιστικήςθηριωδίαςκατάτηςΕλλάδαςκαιτουΕλληνικούΛαούωςπροςτιςωςάνωαξιώσειςμας.Διευκρινίζεται, ευθύςεξαρχής, ότιέχουμενακάνουμεμεδύοεντελώςδιαφορετικά, απόνομικήάποψη, θέματα. Ήτοι:

Ι.Πρώτον, μετοκατοχικόδάνειοπροςτηνΓερμανία, τοοποίοσυνήφθηυποχρεωτικώςορθότεραμεκαταναγκαστικόκαιεκβιαστικότρόπομεταξύτηςκατοχικήςΕλληνικήςκυβέρνησηςκαιτηςΓερμανίας, προςσυντήρησητωνστρατευμάτωνκατοχής.Εδώπρόκειται, λοιπόν, απόνομικήσκοπιάγιαενοχήεκσυμβάσεως.Άρα, ηαντίστοιχηεκτηςσυμβάσεωςαπαίτησητηςΕλλάδαςείναιενδοσυμβατικήςκαιόχιαδικοπρακτικήςπροέλευσης.

Α. Σεαυτήντηναπαίτησηπροστίθενταιποσά, ταοποίαπροκύπτουναπόσυναφείςπροςτηνδανειακήσύμβασηαιτίες, όπωςείναιιδίωςοιτόκοιυπερημερίαςλόγωμηέγκαιρηςεξόφλησης.

Β. Γιατηναπαίτησηαυτήδεντίθεταιούτεθέμαπαραγραφήςούτεθέμαπαραίτησης.Τίθεταιμόνοζήτημασυνολικούυπολογισμούτηςωςσήμερα.Αςσημειωθεί, ότιηΕλληνικήθέσηγίνεταινομικώςτόσοπερισσότεροισχυρή, όσονηαποπληρωμήτουδανείουείχεαρχίσειήδηαπότηνκατοχικήπερίοδο.

ΙΙ.Και,δεύτερον, μετιςαποζημιώσειςλόγωανθρώπινωνθυμάτωνκαιυλικώνκαταστροφώνστηνΕλλάδααπόταστρατεύματακατοχής.

Α.Επισημαίνεται, πριναπόλα, ότιτο 1946, στηνΔιάσκεψητωνΠαρισίων, είχεπροσδιορισθείένακατάπροσέγγισηποσότέτοιωναποζημιώσεωνπροςτηνΕλλάδαύψους 7,5 δισ. δολαρίων. Κυρίωςδεεπισημαίνεταιμ’έμφασηότιτο 1953, μετηνΣυμφωνίατουΛονδίνου, δεν«χαρίσθηκαν» στηνΓερμανίαοιοφειλέςτηςλόγωπολεμικώναποζημιώσεων, όπωςηγερμανικήπλευρά«τεχνηέντως» φαίνεταιναδιατείνεται.

  1. ΗΣυμφωνίααυτήαπλώςέθεσε«σεαδράνεια» τιςοφειλέςτηςΓερμανίαςωςτηνυπογραφή, κατάτοΔιεθνέςΔίκαιο (ΔίκαιοτουΠολέμου), «ΣυμφώνουΕιρήνης» μεταξύτηςτελευταίαςκαιτωνΔυνάμεωνπουνίκησανστονΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμο. Πρόκειταινομικώςγιαέναείδος«αναβλητικήςαίρεσης» (lato sensu), σχετικάμετηνεξόφλησητωνυποχρεώσεωντηςΓερμανίας, επειδήτότεθεωρήθηκεότιαυτήδενδιέθετεπρωτίστωςλόγωτηςδιαίρεσήςτηςσεΔυτικήκαιΑνατολικήτηνκατάτοΔιεθνέςΔίκαιοαπαιτούμενηπολιτειακήυπόστασηγιαανάληψηκαιεκπλήρωσησυναφώνυποχρεώσεων.
  2. Τούτοήτοιηικανότητασύναψης«ΣυμφώνουΕιρήνης»- επήλθετο 1990. Όταν, μετάτηνεπανένωσητηςΓερμανίας, ητελευταίααπέκτησεενιαία, νομικώς, πολιτειακήυπόστασηκαικυριαρχία. Ειδικότερα, το 1990 υπογράφηκετολεγόμενο«Σύμφωνο 2 + 4» μεταξύτηςενωμένηςπλέονΓερμανίαςκαιΗΠΑ, ΕΣΣΔ, ΓαλλίαςκαιΑγγλίας.
  3. Γίνεταιδεσήμερα, γενικώςκαιεπισήμως, δεκτόde factoδετοέχειαποδεχθείκαιηΓερμανία, αφούστηνβάσηαυτήστηρίζειτηνενγένεικυριαρχίατηςότιτοωςάνωΣύμφωνοεπέχειτηνθέσητου«ΣυμφώνουΕιρήνης» πουπροβλέπει, κατάτοΔιεθνέςΔίκαιο, ηπροαναφερόμενηΣυμφωνίατουΛονδίνουτου 1953. ΚαιτούτοδιότιμόνονέκτοτεηΓερμανίαμπορούσεναυπογράψειένατέτοιο«Σύμφωνο», δεδομένουότιμόνοτότε, κατάταπρολεχθέντα, απέκτησετηνενότητάτηςκαιτηνενιαίακυριαρχίατηςμετάτοΔεύτεροΠαγκόσμιοΠόλεμο.
  4. Το«Σύμφωνο 2 + 4» καλύπτει, λόγωτηςνομικήςφύσηςτουαλλάκαιγενικότητάςτου, καιταμησυμβαλλόμεναπληνόμως«παθόντα» απότηνγερμανικήκατοχήΚράτη, όπωςηΕλλάδα. Είναιδηλαδήνομικόκείμενογενικήςεφαρμογής.

Β.ΗαπόΕλληνικήςπλευράςνομικήβάσητωναποζημιωτικώναπαιτήσεωνκατάτηςΓερμανίαςβρίσκεισταθερόέρεισμακυρίωςστιςδιατάξειςτουάρθρου 3 τηςΔ΄ΣύμβασηςτηςΧάγηςτου 1907, οιοποίεςκωδικοποίησανκαιτιςωςτότεδιατάξειςτουΔικαίουτουΠολέμου.

  1. Κατάτιςδιατάξειςαυτές: «ΟεμπόλεμοςόστιςήθελεπαραβιάσειταςδιατάξειςτουΚανονισμούθαυποχρεούται, ανσυντρέχειλόγος, ειςαποζημίωσιν, θαείναιδευπεύθυνοςδιαπάσαςταςπράξειςταςδιαπραχθείσαςυπότωνπροσώπωντωνμετεχόντωντηςστρατιωτικήςτουδυνάμεως». Επέκεινα, οιδιατάξειςτωνάρθρων 46 και 47 του«ΚανονισμούΝόμωνκαιΕθίμωντουΠολέμουστηνξηρά», οοποίοςείναιπροσαρτημένοςστηνΔ΄ΣύμβασητηςΧάγηςτου 1907, καθιερώνουνκαιτιςδύοθεμελιώδειςαρχέςτουΔικαίουτουΠολέμου, ήτοιτιςαρχέςτηςπροστασίαςτουσεβασμούτουΑνθρώπουκαιτηςατομικήςιδιοκτησίας.
  2. ΌλεςαυτέςτιςαρχέςεπικαιροποίησεηαπόφασητουΔιεθνούςΣτρατιωτικούΔικαστηρίουτηςΝυρεμβέργης, το 1946. Αυτόείχεαποδεχθεί, έναντιτηςΕλληνικήςΚυβέρνησης, επισήμως, το 1965, οτότεΚαγκελάριοςΛούντβιχΈρχαρτ. Οίδιοςδεείχεμιλήσειγιαεπανορθώσειςύψους 500 εκ. γερμανικώνμάρκων.

ΙΙΙ.Απόταόσαεκτέθηκανπροκύπτειότιοιωςάνωαξιώσειςμας, απότιςοποίεςουδέποτεκαικαθοιονδήποτετρόποέχουμεπαραιτηθεί, είναιπάντανομικώςενεργέςπράγμαπουσημαίνειότιδεντίθεταικανέναθέμαπαραγραφήςκαιδικαστικώςεπιδιώξιμες.

Α.ΚαιοκοινόςμαςΕυρωπαϊκόςΝομικόςΠολιτισμός, ωςμέροςτουενγένεικοινούμαςΕυρωπαϊκούΠολιτισμούπουσυντίθεταιαπότιςδιατάξειςαλλάκαιαπότιςθεμελιώδειςαρχέςκαιτιςαξίεςτηςΕυρωπαϊκήςκαιτηςΔιεθνούςΝομιμότητας, επιβάλλειτηνσχετικήαπόφασηνατηνλάβειαρμόδιοδικαιοδοτικό Forum, μεβάσητοσύνολοτουεφαρμοζόμενου, ενπροκειμένω, ΔιεθνούςΔικαίου.

Ηθέσηαυτήείναι, κυριολεκτικώς, Εθνικήκαι, κατάσυνέπεια, αδιαπραγμάτευτη. Πολλώμάλλονόταντηνθέσηαυτήενισχύει, πλέον, καταλυτικώςηπρόσφατηγνωμοδότηση (2019) τηςΟμοσπονδιακήςΥπηρεσίαςΕμπειρογνωμόνωντουΓερμανικούΚοινοβουλίου (Bundestag). ΗοποίααφενόςαναγνωρίζειότιδεντίθεταιζήτημαπαραίτησηςήπαραγραφήςτωναξιώσεωνστηνΕλλάδα.

Και, αφετέρου, προτρέπει, «expressisverbis», τηνγερμανικήπλευράναποδεχθείτηνπροσφυγήΕλλάδαςκαιΓερμανίαςστοαρμόδιοΔιεθνέςΔικαστήριοτηςΧάγης.Καικατάτούτο, μόνοπροβληματισμόπροκαλείηαπό 18.10.2019 απόρριψητης, απότονΙούνιοτουίδιουέτους, πλήρωςτεκμηριωμένηςρηματικήςδιακοίνωσηςτηςΕλλάδαςαλλάκαιμεταγενέστερες, άμεσεςήέμμεσες, απορρίψειςαναφορικάμετηνπροοπτικήπροσφυγήςσεαρμόδιοδικαιοδοτικό Forum, γιατηνοριστικήεπίλυσητηςσχετικήςδιαφοράςωςπροςτιςαξιώσειςτηςΕλλάδαςαναφορικάμετοκατοχικόδάνειοκαιτιςγερμανικέςαποζημιώσεις.

Β.ΗπροαναφερόμενηάρνησητηςΚυβέρνησηςτηςΟμοσπονδιακήςΔημοκρατίαςτηςΓερμανίαςμετοναγνοείόλατακατάτανωτέρω, πλήρωςτεκμηριωμένα, νομικάεπιχειρήματα, εμφανίζεταιπαντελώςαναιτιολόγητη, δοθέντοςότιέρχεταισεκραυγαλέααντίθεσηκαιπροςτηνΕυρωπαϊκήκαιτηνΔιεθνήΝομιμότητα.

Επιπλέον, ηάρνησηαυτήείναιάκρωςαντιφατικήκαιυποκριτική, αφούδενείναινοητόκαιαποδεκτό, απόπλευράςσυνεπούςδιεθνούςσυμπεριφοράς, ηΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατηςΓερμανίαςαπότηνμιαπλευράναεπιχειρεί, σεπολλέςπεριπτώσεις, να«παραδώσειμαθήματα»σεβασμού, εκμέρουςάλλωνΚρατών, τηςΔιεθνούςκαιτηςΕυρωπαϊκήςΝομιμότητας.Και, απότηνάλλη, ναρνείταιτηνσυμμόρφωσήτηςπροςαυτές, ότανμάλισταπρόκειταιγιαθύματακαιζημίεςπροερχόμενεςαπότοεφιαλτικόναζιστικότηςπαρελθόν, τοοποίοέχει, δημοσίωςκαιδιεθνώς, καταδικάσεικαιαποκηρύξειμεκάθεμέσοκαι μεκάθετρόπο.

ΥπότιςσυνθήκεςαυτέςείναιβέβαιοότιμετηνπροαναφερόμενησυμπεριφοράτηςηΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατηςΓερμανίαςυποσκάπτει, «εκτωνέσω», τηναξιοπιστίατηςκαιτοκύροςτης, σΕυρωπαϊκόκαιΔιεθνέςεπίπεδο.Όπωςείναιλοιπόναυτονόητο, ηΕλλάδαδεναποδέχεται, ούτεπρόκειταιναποδεχθεί, καθοιονδήποτετρόπο, τηνάρνησηαυτή.Πράγμαπουσημαίνειότιθαεπανέλθειενπροκειμένω,δίνονταςακόμημεγαλύτερηέκτασηκαιέμφασηστανομικάκαιόχιμόνοεπιχειρήματάτης

https://hellasjournal.com/