Blog

1/8/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για  τις Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις  Υποστήριξης  Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

1/8/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για τις Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη,  29  Ιουλίου 2017  Αριθμ. Πρωτ.: 163

ΠΡΟΣ :
1.Τον περ. Δ/ντή Α/θμιας & Β/μιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ.  κ. Κεραμάρη Παναγιώτη
2.Τον Δ/ντή Π.Ε Ξάνθης κ. Μάρκου Αναστάσιο
3.Σχολικούς Συμβούλους  εκπ/κής περιφέρειας ν. Ξάνθης
4.Τη ΔΟΕ
5.Μέλη Συλλόγου
6.ΜΜΕ

Με μια 14σέλιδη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (20.07.2017/4726) και μάλιστα εν μέσω θέρους, προφανώς για το μετριασμό των αντιδράσεων  από την εκπαιδευτική κοινότητα, το Υπουργείο Παιδείας δια του Ι.Ε.Π. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) προχωρά στην Υλοποίηση Παρεμβατικών Δράσεων και Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, αγνοώντας μάλιστα  τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών συλλόγων της περιοχής καθώς  και τις αποφάσεις της 86ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου.
Σύμφωνα με την πρόσκληση 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
«Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα.
Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους να συνεργάζονται με την/τον υπηρετούντα νηπιαγωγό, να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης για την υλοποίηση δράσεων, ενημέρωσης και εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων και της τοπικής κοινότητας στην πιλοτική παρέμβαση.
Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα παραδίδουν στην Επιστημονική Ομάδα Έργου μηνιαίες ατομικές εκθέσεις του παραχθέντος έργου τους. Οι Εκθέσεις αυτές θα βασίζονται στην εφαρμογή του Οδηγού εργαλείων καταγραφής, που θα τους έχει παραδοθεί από την ΕΟΕ και θα συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση του επιμορφωτικού υλικού και στην γενικότερη αποτίμηση της πιλοτικής παρέμβασης».

Συνεπώς, τα όποια ερωτήματα και προβληματισμούς είχαμε εκφράσει  ως Διοικητικό Συμβούλιο με την 14.03.2017/62 ανακοίνωσή  μας  σχετικά με το πρόγραμμα, συνεχίζουν να υφίστανται, αλλά επιπρόσθετα δημιουργούνται περισσότερα που έχουν να κάνουν τόσο με το ποια είναι η μητρική γλώσσα των παιδιών και πώς αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί, όσο και ποιος μπορεί να είναι ο παρεμβατικός ρόλος των οικογενειών και της τοπικής κοινότητας στην πιλοτική αυτή παρέμβαση.
Επίσης, πέραν των διαφορετικών σχέσεων εργασίας των συνεργατών και του διαφορετικού τρόπου πρόσληψής τους,  εισάγεται η παράλληλη διδασκαλία, γεγονός που υποβαθμίζει και ακυρώνει το έργο και το ρόλο του/της νηπιαγωγού και επιρρίπτει άμεσα  τις όποιες  αδυναμίες και ευθύνες  της πολιτείας στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Το κυρίαρχο όμως στοιχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ο διαχωρισμός που επιβάλλει, αφού δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο απόφοιτοι Πτυχιούχοι Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής,  μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης συγκεκριμένων Δήμων, των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Αποκλείονται έτσι όλοι οι άλλοι απόφοιτοι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων, μη μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, και οι οποίοι μπορεί να  είναι κάτοχοι πιστοποίησης στη μητρική γλώσσα των παιδιών σε βαθμό επαρκή για την άσκηση του έργου. Επομένως τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητας με την πρόσκληση να αντίκειται στις αρχές του Συντάγματος, της ισότητας, της αξιοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι τα  επιχειρήματα της πιλοτικής αυτής παρέμβασης στα νηπιαγωγεία της Θράκης,  αποτελούν μια επικοινωνιακή προσπάθεια για την αποδοχή αυτής, προκειμένου κατόπιν άσκησης πίεσης να ικανοποιηθεί το αίτημα όλων αυτών που αυτόκλητα έχουν οριστεί ως προστάτες της μουσουλμανικής μειονότητας με ορατό τον κίνδυνο να αποτελέσει την «κερκόπορτα» για τη γενίκευση της τουρκικής γλώσσας και να οδηγήσει με την κατάλληλη μεθόδευση στη μετατροπή των νηπιαγωγείων από μονόγλωσσα σε δίγλωσσα, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι  πάγιο αίτημα όλων αυτών είναι η δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στο πρότυπο του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου και όχι μόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας:

Με πλήρη σεβασμό στη «διαφορά» –  θεωρώντας  ότι οι μειονότητες μπορούν και πρέπει να αποτελούν γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς – και έχοντας επίγνωση του ιδιαίτερου ρόλου,  έργου και της προσφοράς των συναδέλφων μας νηπιαγωγών, ζητούμε να σταματήσει επιτέλους το νηπιαγωγείο να αποτελεί πεδίο πειραματισμού, αντιπαραθέσεων και εθνικιστικών επιδιώξεων με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της μειονότητας στο πλαίσιο πάντα των εκάστοτε συμφερόντων και των μικροπολιτικών τους επιδιώξεων.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την πιλοτική παρέμβαση στα νηπιαγωγεία της Θράκης, υπερασπιζόμαστε την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των νηπίων, την υπεράσπιση του δημόσιου νηπιαγωγείου και των λειτουργών του.

 Διεκδικούμε:
•Στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θράκης, όπου φοιτούν νήπια της μουσουλμανικής μειονότητας, για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών να υπάρξει περαιτέρω μειωμένη αναλογία μαθητών ανά νηπιαγωγό έτσι ώστε η αναλογία να είναι 2 νηπιαγωγοί ανά 25 νήπια – προνήπια. Αυτό σημαίνει αύξηση της οργανικότητας στα νηπιαγωγεία αυτά, η οποία θα στηρίζεται σε προσλήψεις νηπιαγωγών απόφοιτων Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας που θα έχουν προσληφθεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και με ενιαίο τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί), για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής πράξης. Σημειώνουμε πως νηπιαγωγοί, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας φυσικοί ή μη ομιλητές των μητρικών γλωσσών της μειονότητας,  έχουν έτσι κι αλλιώς κάθε δικαίωμα τοποθέτησης σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία (όπου φοιτούν ή όχι νήπια της μειονότητας) όπως κάθε άλλος/η νηπιαγωγός. 
•Μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών.
•Ολοήμερη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
•Δημιουργία κατάλληλου υλικού προσχολικής ηλικίας με στόχο τη γνώση και την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας ώστε να βοηθηθούν σημαντικά τα παιδιά.
•Διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση για τη διαχείριση γλωσσικής πολυμορφίας και πολυπολιτισμικότητας μέσα στην τάξη-οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους  να αποκτούν στοιχειώδη γνώση της μητρικής γλώσσας των νηπίων.
•Σύγχρονες υποδομές Προσχολικής Αγωγής, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και όλα τα παιδιά της μειονότητας.
•Δημιουργία των αναγκαίων δομών Ειδικής Αγωγής για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών της μειονότητας που έχουν ειδικές ανάγκες.

Καλούμε:
Την αρμόδια  σχολική σύμβουλο να μην προβεί σε ορισμό νηπιαγωγείων ως πιλοτικά.
Τους/τις νηπιαγωγούς να μη συναινέσουν στον ορισμό των νηπιαγωγείων τους ως πιλοτικά παρέχοντας πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη.
Τη ΔΟΕ να εξετάσει το θέμα, τον τρόπο αντίδρασης  των συναδέλφων μας, αλλά και περί  της συνταγματικότητας της πρόσκλησης, δια της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ.
    
Έχουμε χρέος όλοι μας και οφείλουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης  να συμβάλλουμε στην εμπέδωση κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης και μέσα απ’ αυτό να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εξαρτάται τα μέγιστα από την ποιότητα της συνεργασίας όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα όμως από την πολιτεία και κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας που πρέπει να ενσκήψει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στα προβλήματα της εκπαίδευσης και να δρομολογήσει εξελίξεις που θα οδηγούν σε ένα σύγχρονο σχολείο.
Ο διάλογος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την κύρια παράμετρο αυτής της προσπάθειας.

Από το Δ.Σ

Αφήστε μια απάντηση