2015-09-09. Το Τρίτο Μνημόνιο και η ‘To Do’  λίστα της Ελλάδας

2015-09-09. Το Τρίτο Μνημόνιο και η ‘To Do’ λίστα της Ελλάδας

Συνολικά, το νέο πρόγραμμα του τρίτου Μνημονίου περιλαμβάνει 223 δράσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τώρα έως και τη λήξη του το 2018.

Οι δράσεις του Μνημονίου είναι κατανεμημένες ως εξής:
2015: 127 δράσεις (57%)
2016: 81 δράσεις (36%)
2017: 12 δράσεις (5%) και
2018: 3 δράσεις (2%)

Το τρίτο Μνημόνιο είναι το πλέον εμπροσθοβαρές των τριών Μνημονίων καθώς το 81% των μέτρων θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα έτος.

Το έργο της νέας κυβέρνησης είναι πολύ δύσκολο, ενώ με το καλημέρα θα «πέσει» στα βαθιά, αφού μόνο τον Οκτώβριο οι ενέργειες που θα πρέπει να φέρει εις πέρας είναι 51.
Οπως προκύπτει από την ανάλυση των δράσεων που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι 25 αφορούν την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ακολουθούν τα μέτρα για τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις (22) και οι παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα (21).

Οι περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση θα πρέπει να γίνουν φέτος, καθώς αποτελούν παρεμβάσεις που θα αρχίσουν να αποδίδουν τα επόμενα χρόνια και δεν υπάρχει περιθώριο χρονοτριβής.

Το 2015 και το 2016 θα πρέπει επίσης να υλοποιηθεί και το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών στις αγορές προϊόντων και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Ελληνικής Κυβέρνησης

Αύγουστος 2015
1.    Ολοκλήρωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη βάση της στρατηγικής του 2013

Σεπτέμβριος 2015
1.    Αποκλειστική χρηματοδότηση όλων των επικουρικών ταμείων από ίδιες εισφορές
2.    Υπαγωγή όλων των ταμείων επικουρικών συντάξεων στην ΕΤΕΑ
3.    Μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω νέας Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ)
4.    Μεταρρυθμίσεις στους κώδικες φορολογικής διαδικασίας
5.    Υπουργική απόφαση για την επέκταση εμμέσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών (ιστορικό συναλλαγών 10 ετών)
6.    Βελτίωση είσπραξης οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (πρόσβαση σε έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικής διοίκησης, ενιαία βάση δεδομένων)
7.    Κατάθεση και άμεση εφαρμογή σχεδίου για την εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών και αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης
8.    Κατάρτιση σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις
9.    Επέκταση ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών του 2015 για διαγνωστικές εξετάσεις, ιδ. Κλινικές και φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα χρόνια
10.    Προσδιορισμός διαδικασιών για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου  Εισοδήματος (ΕΕΕ)
11.    Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο ΕΕΕ και άλλων  παροχών
12.    Ενίσχυση ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ ιδίως σε θέματα διαδικασιών επιλογής και  διορισμού
13.    Έγκριση χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων
14.    Δημιουργία τριών κινητών μονάδων επιβολής του νόμου για την καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
15.    Σύγκληση διυπουργικής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού αναφορικά με τη χρήση γης
16.    Εφαρμογή καθεστώτος για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας
17.    Τροποποίηση κανόνων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
18.    Θέσπιση κανόνων για τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και του διαχειριστή της αγοράς
19.    Εφαρμογή μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν  χρονοδιάγραμμα, με ιεράρχηση τιμολογίων διανομής
20.    Εφαρμογή διακοπτόμενων συμβάσεων (φυσικό αέριο)
21.    Αναθεώρηση τιμολογίων ΔΕΗ βάσει του κόστους, αντικαθιστώ-ντας την 20% έκπτωση για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής
22.    Συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σχεδίασμά συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο μείωση κατά 25% των μεριδίων λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο
23.    Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών» το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί
24.    Ολοκλήρωση χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
25.    Πρόταση μέτρων για την μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια
26.    Απόκτηση πρόσβασης εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ σε πηγές διοικητικών δεδομένων

Οκτώβριος 2015
1.    Μεταρρυθμίσεις στον Φόρο Εισοδήματος
2.    Ευθυγράμμιση Νόμου περί ΤΧΣ με την οδηγία BRRD και το νέο πλαίσιο  ανακεφαλαιοποίησης
3.    Σταδιακή κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης (diesel) για τους αγρότες
4.    Έκδυση εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΝΦΙΑ 2015
5.    Άμεση θέσπιση νομοθεσίας για μεταφορά καθηκόντων και προσωπικού ΣΔΟΕ στη  φορολογική διοίκηση
6.    Έγκριση σχεδίου για αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης
7.    Προώθηση χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών
8.    Δημοσιοποίηση λίστας οφειλετών (>3 μήνες) από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
9.    Μείωση περιορισμών στη διεξαγωγή ελέγχων φορολογικών δηλώσεων
10.    Βελτίωση εργαλείων είσπραξης φορολογικών οφειλών
11.    Εξορθολογισμός διαδικασιών και μέτρα για καταπολέμηση απάτης στον ΦΠΑ (καρουσέλ)
12.    Ενίσχυση ικανότητας διοίκησης (στελέχωση ΚΕΑΟ, ισχυροποίηση ελεγκτικής ικανότητας ΙΚΑ και ενίσχυση Μεγάλης Ομάδας Οφειλετών (ΜΜΟ))
13.    Θέσπιση νομοθεσίας γιο την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων
14.    Αναβάθμιση οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό (πλαίσιο για ανεξάρτητους φορείς, κατάργηση ελέγχων από το Ελ. Συνέδριο αποκλειστικές αρμοδιότητες στις ΓΔΟΥ, εποπτεία ΓΛΚ)
15.    Υποβολή πρότασης για μεταρρύθμιση συστήματος μη ένδικων/ διοικητικών μέσων
16.    Θέσπιση συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων
17.    Θέσπιση ισοδύναμων μέτρων για πλήρη αντιστάθμιση επιπτώσεων εφαρμογής δικαστικής απόφασης για τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και κατάργηση τροποποιήσεων του 2015
18.    Εφαρμογή εκκρεμών εισπράξεων επιστροφών μέχρι το 1ο εξάμηνο 2015 για φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστικές εξετάσεις και ιδ. Κλινικές
19.    Θέσπιση διαρθρωτικών μέτρων αποφέροντας 0,75% του ΑΕΠ για το 2017 & 0.25% του ΑΕΠ για το 2018
20.    Κατάργηση και αντιστάθμιση περιττών επιβαρύνσεων των συντάξεων
21.    Υποβολή έκθεσης από την ΤτΕ για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν κάθε κατηγορία
22.    Η ΤτΕ και το ΤΧΣ θα παράσχουν ανάλυση για τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων (διοικητικά, οικονομικά, νομικό) για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς ΜΕΔ
23.    Εξέταση και πρόταση ειδικών δράσεων από ομάδα εργασίας για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ σύμφωνη με τον Κώδικα Δεοντολογίας
24.    Θέσπιση με νόμο Δικτύου Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρου Ενημέρωσης Οφειλετών
25.    Εξέταση αναγκαιότητας νέων μέτρων για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας της διακυβέρνησης των τραπεζών σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
26.    Διαβούλευση για επανεξέταση υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων ομαδικών απολύσεων, συλλογικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων βάσει των βέλτιστων διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών
27.    Υλοποίηση εναπομεινασών συστάσεων εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ σχετικό με τα τρόφιμα
28.    Υλοποίηση εναπομεινασών συστάσεων εργαλειοθήκης II του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου
29.    Δρομολόγηση νέας αξιολόγησης του ΟΟΣΑ για συνθήκες ανταγωνισμού στο Χονδρικό Εμπόριο, τις Κατασκευές, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τον υπόλοιπο μεταποιητικό κλάδο και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
30.    Θέσπιση νομοθεσίας για πλήρη απελευθέρωση τουριστικών καταλυμάτων
31.    Εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων μεταρρυθμίσεων στον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση  επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο
32.    Υποβολή Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τις αποκλειστικές  δραστηριότητες των πολιτικών  μηχανικών και’ συναφών επαγγελμάτων
33.    Χρονικά προσδιορισμένος χάρτης πορείας για επιλεγμένες  βελτιώσεις της νομοθεσίας  χωροταξικού σχεδιασμού
34.    Ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την σύνδεση εκπαίδευσης με την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
35.    Πλήρης εφαρμογή του Νόμου 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
36.    Έγκριση όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και εφαρμογή των προϋποθέσεων
37.    Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση για τις ΝΟΜΕ, συμφωνία για διαρθρωτικά μέτρα που θα  αποφέρουν τους ίδιους στόχους (μείωση μεριδίων λιανικής και χονδρικής αγορά: ΔΕΗ κάτω από το 50% έως το 2020)
38.    Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση: ΑΔΜΙΕ (εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις προοπτικά επενδύσεων, στη βάση πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ)
39.    Αναφορικά με τις θαλάσσιες Μεταφορές, ευθυγράμμιση απαιτήσεων επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες των διεθνών γραμμών
40.    Έγκριση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής λιμένων
41.    Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ΟΛΠ
42.    Διορισμός Ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και  θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου ιδιωτικοποιήσει που πρόκειται να συσταθεί
43.    Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ης Ιανουάριου 2016
44.    Επανεξέταση και έναρξη εφαρμογής νομοθεσίας για επιλογή των διευθυντικών στελεχών
45.    Καθορισμός εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣτρ) ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές  δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο
46.    Εξορθολογισμός και εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων δικαστικά τέλη
47.    Πρόταση μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στη δικαιοσύνη
48.    Πρόταση μέτρων για την μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα αστικά δικαστήρια
49.    Σχέδιο δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice), τη διαμεσολάβηση και δικαστικές στατιστικές
50.    Έκδοση νομοθεσίας για τη στεγανοποίηση της διεξάγω ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις
51.    Τροποποίηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων

Νοέμβριος 2015
1.    Κατάθεση σχεδίου καταπολέμησης φοροδιαφυγής
2.    Θέσπιση μέτρων για ιεράρχηση φορολογικών ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου
3.    Μέτρα για ανασφάλιστα οχήματα
4.    Θέσπιση νομοθεσίας για φορολογικές οφειλές από κοινωνική ασφάλιση
5.    Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
6.    Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών & μεταβίβαση υποχρεώσεων ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ
7.    Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου για τη διευκόλυνση τακτοποίησης  των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
8.    Ανάθεση ενός μόνιμου εκκαθαριστή από την ΤτΕ
9.    Θέσπιση νομοθεσίας για εφαρμογή εκκρεμών συστάσεων τι ΟΟΣΑ αναφορικά με τις άδειες  εμπορίας καυσίμων
10.    Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή τη μεταρρύθμισης του μισθολογίου
11.    Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων του προσωπικού βάσει επίτευξης  αποτελεσμάτων
12.    Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφαλιστούν ο αποτελεσματικός  προγραμματισμός και συντονισμός του κυβερνητικού έργου
13.    Πρόταση τριετούς στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος  απονομής δικαιοσύνης
14.    Τροποποίηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών  κομμάτων
15.    Διενέργεια αξιολόγησης της μείωσης ποινών για οικονομικά εγκλήματα που προβλέπει ο  Νόμος 4312/2014 ο οποίος θα τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο

Δεκέμβριος 2015
1.    Πρωτογενή Πλεονάσματα/Ελλείμματα -0,25% (2015)
2.    Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά € 100 εκατ. το 2015
3.    Κατηγοριοποίηση από τη ΜΜΟ των εμπορικών οφειλετών προς το Δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητα
4.    Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για αυτόνομο  φορέα εσόδων ώστε να είναι λειτουργικός έως 06/2016
5.    Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον οργανικό νόμο για τον προϋπολογισμό
6.    Μεταρρύθμιση διαχείρισης μετρητών (δημιουργία ενιαίοι λογαριασμού δημόσιου ταμείου)
7.    Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω εξοικονόμησης 0,25% του ΑΕΠ το 2015
8.    Ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με τ υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ
9.    Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα για συμφωνία δαπανών το 2016 με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών
10.    Μέτρα για αύξηση ποσοστού προμηθειών του μεριδίου τι γενόσημων φαρμάκων
11.    Κατάρτιση σχεδίου για εφαρμογή Συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) στα νοσοκομεία
12.    Σταδιακή εφαρμογή νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και έκδοση  υπουργικής απόφασης
13.    Συνολική επανεξέταση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο εξοικονόμηση 50% του ΑΕΠ ετησίως
14.    Αντιμετώπιση τυχόν εναπομεινασών ελλείψεων κεφαλαίων που εντοπίζονται μετά τη αξιολόγηση και τη υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης των 4 βασικών τραπεζών
15.    Έκδοση από την ΤτΕ όλων των αναγκαίων διατάξεων για την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας  για την Τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
16.    Διαμόρφωση συντονιστικών μηχανισμών για αντιμέτωπο οφειλετών με μεγάλα δημόσια και  ιδιωτικά χρέη
17.    Υιοθέτηση αναγκαίων νομικών μέσων για τον καθορισμό εφαρμοστέου πλαισίου και κανόνων  για το επάγγελμα του  συνδίκου πτώχευσης
18.    Έγκριση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση αδήλωτης και ατελώς αδήλωτης εργασίας
19.    Θέσπιση σύγχρονου πλαισίου ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  (ΕΕΚ) και μαθητεία
20.    Θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων ίου ΟΟΣΑ αναφορικά με τα  φαρμακευτικά προϊόντα (με ισχύ από τον Ιούνιο 2016)
21.    Έγκριση συστάσεων εξωτερικού συμβούλου αναφορικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα  επαγγέλματα
22.    Απλούστευση προτελωνειακών διαδικασιών
23.    Έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση των εξαγωγών
24.    Έγκριση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπουργικής συνεργασίας
25.    Έγκριση Προεδρικού Διατάγματος για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας
26.    Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας
27.    Έγκριση νέου πλαισίου για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
28.    Θέσπιση νέου σχεδίου για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
29.    Πλήρης εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το 2014
30.    Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ (ROSCO)
31.    Υποβολή Αναφοράς της Ομάδας Δράσης
32.    Καθορισμός διεξοδικής τριετούς στρατηγικής για μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση
33.    Επιλογή Γενικών Διευθυντών (δημόσια διοίκηση)
34.    Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης

Ιανουάριος 2016
1.    Ολοκλήρωση εξωτερικού ελέγχου πληρωτέων ΕΟΠΥΥ
2.    Δημιουργία ενοποιημένου, απλουστευμένου νομοθετικού πλαισίου για δημόσιες συμβάσεις και  συμβάσεις παραχώρησης
3.    Υποβολή προτάσεων και μεταρρυθμίσεων στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και αποφάσεις για τους συντελεστές παροχών της ΕΕΕ
4.    Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων υπό τους ισχύοντες όρους και προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέροντες

Φεβρουάριος 2016
1.    Συμφωνία ΤτΕ με τράπεζες για τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των ΜΕΔ
2.    Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και εφαρμόσει σχέδιο δράσης τακτοποίησης των ΜΕΔ για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών
3.    Καθορισμός από το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, προγράμματος  επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών σύμφωνα με το πλαίσιο σχέσεων
4.    Έγκριση συστάσεων διυπουργικής επιτροπής με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις αναφορικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
5.    Έγκριση νομικού πλαισίου για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα
6.    Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ΟΛΘ

Μάρτιος 2016
1.    Έκδοση δευτερογενούς διαδικασίας για εφαρμογή του ΚΦΕ και ΚΦΔ
2.    Εφαρμογή χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών
3.    Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για προσδιορισμό ελλείψεων συστήματος δημόσιων  συμβάσεων και εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για εφαρμογή μέσω σχεδίου δράσης
4.    Έγκριση στήριξης της απασχόλησης για 150.000 άνεργους
5.    Κατάρτιση σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές
6.    Σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης
7.    Θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση ταχείας εκκαθάρισης- μη βιώσιμων οντοτήτων
8.    Αναθεώρηση από την ΤτΕ του Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες την αναδιάρθρωση χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜμΕ)
9.    Δημοσίευση από το ΤΧΣ της επιχειρησιακής στρατηγικής σε ετήσια βάση
10.    Αναδιάρθρωση τμήματος ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου  Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ)
11.    Εξοπλισμός με τουλάχιστον ένα ειδικό σαρωτή των τριών διεθνών λιμανιών
12.    Έγκριση εσωτερικού κανονισμού και των απαραίτητων νόμων που θα εκπονηθούν με τη βοήθεια τεχνικής  στήριξης για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα  της   ρυθμιστικής αρχής λιμένων
13.    Λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Δράσης
14.    Πρόταση μακροπρόθεσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη Μάρτιος 2016 (14 ενέργειες)

Απρίλιος 2016
1.    Επικαιροποίηση αξιολόγησης ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπονήθηκε το 2011 από τον ΟΟΣΑ

Μάιος 2016
1.    Δημιουργία κεντρικού συστήματος προμηθειών 31/5/2016
2.    Υποβολή προτάσεων για εκπόνηση επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης
3.    Επιλογή Διευθυντών Δημόσιας Διοίκησης

Ιούνιος 2016
1.    Πλήρης θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα απλουστεύει τις διαδικασίες συντονισμού
2.    Εξορθολογισμός διαδικασίας πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας
3.    Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου  λογαριασμών των νοσοκομείων
4.    Αξιολόγηση επιδόσεων παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (δημόσιων και ιδιωτικών)
5.    Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και τυχόν τροποποίηση νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα
6.    Έγκριση προτάσεων επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης
7.    Θέσπιση νομοθεσίας για επίλυση όλων των προβλημάτων που θα εντοπιστούν στο πλαίσιο  της αξιολόγησης του ΟΟΣΑ
8.    Πλήρης θέσπιση της εκκρεμούς σύστασης της εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ για τα υλικά  οικοδομών
9.    Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας σύμφωνα με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων  (αδειοδότηση επενδύσεων)
10.    Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου (και μέσω υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις)
11.    Πλήρης εφαρμογή του νόμου για βελτίωση της νομοθεσίας αναφορικά με τον διοικητικό φόρτο (μεταξύ άλλων μέσω των  υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις)
12.    Προσδιορισμός εναπομεινάντων μέτρων που απαιτούνται για πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο
13.    Πλήρης εφαρμογή συστήματος εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και  των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης
14.    Πλήρης εφαρμογή νόμου περί δασοκομίας
15.    Ενίσχυση ρυθμιστικής αρχής υδάτων προκειμένου να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες  ρυθμιστικές αποφάσεις
16.    Θέσπιση γενικού σχεδίου για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς
17.    Θέσπιση σχεδίου δράσης για τη στρατηγική της εφοδιαστικής και εφαρμογή του νόμου περί εφοδιαστικής
18.    Ρυθμιστική αρχή λιμένων πλήρως επιχειρησιακή
19.    Θέσπιση νομοθεσίας για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017
20.    Πλήρης εφαρμογή μακροπρόθεσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη
21.    Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς των τραπεζών στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών
22.    Δημοσίευση από το ΤΧΣ έκθεσης επί των επιδόσεων της επιχειρησιακής στρατηγικής σε εξαμηνιαία βάση
23.    Ακολουθώντας την επισκόπηση των μελών των Δ.Σ., δυνατότητα αντικατάστασης των μελών  με τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες

Αύγουστος 2016
1.    Ανάπτυξη νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών δευτεροβάθμιας περίθαλψης
2.    Ισχύς νέου επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης

Σεπτέμβριος 2016
1.    Μεταρρυθμίσεις στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
2.    Κατάρτιση νέας κρατικής διάρθρωσης της ονοματολογίας προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο
3.    Προετοιμασία και αξιολόγηση υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων
4.    Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης τελωνείων

Οκτώβριος 2016
1.    Σταδιακή κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης (diesel) για τους αγρότες
2.    Μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ
3.    Έγκριση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2015, Προσχέδιο προϋπολογισμού 2016 Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (2016-2019)

Δεκέμβριος 2016
1.    Πρωτογενή Πλεονάσματα 0,5% (2016)
2.    Σταδιακή κατάργηση προτιμησιακής πολιτικής για αγρότες 20% το φορολογικό έτος 2016
3.    Επέκταση φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών στα VLTs κατά 30%
4.    Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά 2,2% του ΑΕΠ το 2016
5.    Μείωση στις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης
6.    Κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά
7.    Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής είσπραξης οφειλών
8.    Υλοποίηση κεντρικού μητρώου ασφαλισμένων
9.    Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης για τον οργανικό νόμο για τον προϋπολογισμό
10.    Επανεξέταση εργασιών Δημοσιονομικού Συμβουλίου
11.    Εκκαθάριση υπολοίπου καθυστερήσεων στις δαπάνες €7,5δισ.
12.    Εκκαθάριση καθυστερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης
13.    Μεταρρύθμιση συστήματος μη ένδικων/ διοικητικών μέσων
14.    Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω εξοικονόμησης 1% του ΑΕΠ το 2016
15.    Έγκριση και λειτουργία προγράμματος για δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων
16.    Επιπλέον μέτρα για αύξηση ποσοστού προμηθειών του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων
17.    Αξιολόγηση επιδόσεων συστήματος ΕΕΕ με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του
18.    Ολοκλήρωση διαδικασίας τακτοποίησης/ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων
19.    Απλούστευση και εξορθολογισμός της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας μέσω κωδικοποίησης σε ένα Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας
20.    Πλήρης εξοπλισμός με ειδικούς σαρωτές των τριών διεθνών λιμανιών
21.    Ολοκλήρωση επιλογής των διευθυντικών στελεχών (δημόσια διοίκηση)

Ιανουάριος 2017
1.    Εφαρμογή κεντρικού συστήματος προμηθειών
2.    Σταδιακή κατάργηση υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου

Φεβρουάριος 2017
1.    Έγκριση μέτρων για τη βελτίωση συστήματος ένδικων μέσων

Μάρτιος 2017
1.    Έκδοση νομοθεσίας για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ιούνιος 2017
1.    Σχέδιο προέγκρισης παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους δευτεροβάθμιας περίθαλψης
2.    Ολοκλήρωση εξισορρόπησης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Δεκέμβριος 2017
1.    Πρωτογενή Πλεονάσματα 1,75% (2017)
2.    Σταδιακή κατάργηση προτιμησιακής πολιτικής για αγρότες 26% το 2017
3.    Ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση
4.    Συγκρότηση Κέντρου Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας για την ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κατάλογο
5.    Εφαρμογή νέου συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων για τα νοσοκομεία
6.    Εφαρμογή χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ιανουάριος 2018
1.    Απελευθέρωση λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου και διαχωρισμός σε εταιρείες Διαχείρισης και Διανομής (unbunding)
2.    Μεταρρύθμιση τρέχοντος «κλαδικού» συστήματος με σκοπό τη βελτιωμένη δομή και περιγραφές καθηκόντων που θα αντανακλώνται στο μισθολόγιο

Δεκέμβριος 2018
1.    Πρωτογενή Πλεονάσματα 3,5% (2018)

Πηγή Καθημερινή της Κυριακής 6ης Σεπτεμβρίου 2015

Αφήστε μια απάντηση