Blog

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2007» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2007»

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Υπό Αντιστρατήγου ε.α. Σ. Παναγόπουλου

 

 

            Πάμπολλες οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου που παρακολουθήσαμε και σημαντικά τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν με βάση τις εισηγήσεις που ακούσθηκαν κατά τη διάρκειά του από σπουδαίους ομιλητές τα οποία και παρουσιάζουμε παρακάτω κατά θεματική ενότητα :

           

            α.         Διεθνές Περιβάλλον, Γεωστρατηγική Κατάσταση, Διεθνείς Απειλές :

                        (1)        Το Διεθνές Σύστημα είναι Εθνοκεντρικό, λειτουργεί με τη συνδρομή πολλών παραγόντων, όπως οργανισμοί, ενώσεις κρατών, σύνδεσμοι και διεθνή όργανα, καθώς επίσης και με το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο είναι το λειτουργικό του συστατικό. Το Διεθνές Σύστημα είναι άναρχο (δεν υφίσταται υπερεθνική κυβέρνηση που να επιβάλλει την εφαρμογή του) και όλα τα κράτη που το συνιστούν είναι ισότιμα πολιτικά, με τη διαφορά ότι η ισότητα υπονομεύεται από τους ισχυρούς. Σήμερα το σύστημα αυτό διεμβολίζεται από την πολιτισμικότητα και την παγκοσμιοποίηση.

                                    Οι Διεθνείς Σχέσεις διέπονται από την ισχύ και τα συμφέροντα των κρατών με συνέπεια να παράγεται αστάθεια και συγκρουσιακές καταστάσεις. Σταθμός αυτών των συμπεριφορών υπήρξε η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η εμφάνιση του μονοπολισμού. Σε κάθε περίπτωση το Διεθνές Σύστημά μας είναι βιώσιμο διότι οι δυσλειτουργίες του οφείλονται στον άνθρωπο, που μπορεί να το βελτιώσει μέσω της διεθνούς συνεργασίας σε παγκόσμιο κλίμακα. Το αυτό δύναται να λεχθεί για τις Διεθνείς Σχέσεις, αρκεί από τα κράτη να προταχθεί το γενικότερο έναντι του κρατικού συμφέροντος και να αναπτυχθεί η πολιτική αρετή της συνδιαλλαγής και της συνεργασίας, αποφεύγοντας την προσφυγή στα όπλα. (Από την εισήγηση του Στρατηγού ε.α. κ. Δημητρίου Σκαρβέλη, Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκού).

 

                        (2)        Την κατάσταση αυτή στο Διεθνές Σύστημα και Διεθνείς Σχέσεις, έμεσα πλην σαφώς, απεδέχθη με την εισήγησή του ο Υποστράτηγος ε.α. Cai Bingui, Aντιπρόεδρος του Κινεζικού Ινστιτούτου για τις Διεθνείς Στρατηγικές Μελέτες, ο οποίος αναφερόμενος στη δημιουργία αρμονικού κόσμου κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις :

                                    Πρώτον : Η φιλοσοφία του Ψυχρού Πολέμου και του εκτός χρόνου συστήματος ασφαλείας πρέπει να απορριφθούν και να δημιουργηθεί ένα νέο, με αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό όφελος.

                                    Δεύτερον : Να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν ένα αναβαθμισμένο ρόλο.

                                    Τρίτον :            Να ενισχυθεί ο εκδημοκρατισμός των διεθνών σχέσεων και το δημοκρατικό πνεύμα να κυριαρχεί στις επί ίσων όρων διαπραγματεύσεις.

                                    Τέταρτον : Να υπάρξει ένα νέο σύστημα ελέγχου και κατευθύνσεως της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, ώστε τα θετικά αποτελέσματά της να τα απολαμβάνουν όλοι.

                                    Πέμπτον : Η διαφορετικότητα του κόσμου, καθώς και ο πολυπολισμός, πρέπει να είναι αποδεκτές και διασφαλισμένες έννοιες, καθόσον δεν είναι απαραίτητο, αλλά και μη εφικτό, να επιδιώκουμε κοινή μορφή και τύπο σε ολόκληρο τον κόσμο ή σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, επιδιώκοντας ένα οικονομικό μοντέλο ή ενιαία και συγκεκριμένη μορφή πολιτικής οργάνωσης.

 

                        (3)        Αντίθετη άποψη από την παραπάνω προσέγγιση, εξέφρασε με την εισήγησή του, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, ο Καθηγητής Σπουδών Εθνικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου «GEORGE MARSHALL» Dr Andrew Michta, ο οποίος ανέφερε ότι ο πολυπολισμός, όπως λειτούργησε στο παρελθόν, οδήγησε σε αδυναμία λήψεως αναγκαίων μέτρων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί η αρνητική επίδραση του μονοπολισμού.

 

                        (4)        Στο θέμα της «Παρούσας Γεωστρατηγικής Καταστάσεως στο Εγγύς Περιβάλλον της Ελλάδος», ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος ε.α. κ. Γρηγόριος Δεμέστιχας, προσδιόρισε τις πιθανές αιτίες αστάθειας στο εγγύς περιβάλλον της χώρας μας, αναφέροντας τους πιθανούς παράγοντές της όπως :

                                    (α)Στον μεγαλοϊδεατισμό της Αλβανίας.

                                    (β)        Στην πιθανή ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου.

                                    (γ)        Στην αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων.

                                    (δ)        Στην προσπάθεια της Τουρκίας να καταστεί περιφερειακή δύναμη και στις άμετρες προκλητικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος.

                                    (ε)        Στην συνεχιζόμενη κατοχή της Βορείου Κύπρου.

                           (στ)   Στην έκρυθμη κατάσταση στον Λίβανο.

                                    (ζ)        Στην μη επίλυση του Παλαιστινιακού.

                                    (η)Στην αύξηση της τρομοκρατίας και των εξ αυτής προερχομένων απειλών.

 

                        (5)        Στο θέμα της σταθερότητος στα Βαλκάνια, ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Ιωάννης Ζούκας, Επίτιμος Διοικητής ΓΣΣ-NDC-GR, με την εισήγησή του «Βαίνουμε προς Σταθεροποίηση ή Αποδόμηση των Βαλκανίων», αναφέρθηκε στους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της περιοχής, προσδιορίζοντας τα πιθανά σενάρια αποδόμισής της ως εξής :

                                    (α)Στην απόσχιση από την Β-Ε της Σερβικής οντότητος και την προσκόλλησή της στην Σερβία.

                                    (β)        Την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου και την εξ αυτής αλλαγή των εξωτερικών συνόρων.

                                    (γ)        Την πιθανή διχοτόμιση του Κοσσόβου.

                                    (δ)        Την πιθανή απόσχιση από την ΠΓΔΜ του ΒΔ τμήματός της, που κατοικείται από Αλβανόφωνους, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου.

                                    (ε)        Μακροπρόθεσμα την συνένωση όλων των αλβανοφώνων ανεξαρτήτων κρατών (Κόσσοβο, ΒΔ τμήμα της ΠΓΔΜ) με την Αλβανία.

 

                        (6)        Στην επιμέρους ενότητα για τις «Διεθνείς Απειλές» ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ κ. Ελευθέριος Οικονόμου, Υποδιευθυντής Α΄της Διευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής, με την εισήγησή του «Η θέση της Ελλάδος στο εξελισσόμενο διεθνές σύγχρονο περιβάλλον και οι σύγχρονες απειλές», μας είπε ότι : Η σημερινή έννοια ασφάλειας περιέχει μία ολιστική διάσταση, καθόσον ο συνδυασμός όλων των εργαλείων και μέσων που διαθέτει η διεθνής κοινότητα, πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αναπτυξιακά, μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις αυτές. Η ασφάλεια είναι ατομικό αγαθό και ζητούμενο σήμερα και η συνδρομή μέσω διεθνούς συνεργασίας δια των διαφόρων οργανισμών όπως ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ και άλλων ή διακρατικών συμφωνιών, υποβοηθά την εξασφάλισή της.  Η Ελλάδα είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου, με συγκριτικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητος, παρά τη διεθνή ποιοτική αύξηση αυτής. Τούτο οφείλεται στην εφαρμογή του δόγματος της ολικής ασφάλειας, του οποίου η κεντρική στρατηγική συμπυκνώνεται στο τετράπτυχο «Αναγνώριση Απειλών, Ανάλυση, Σύνθεση και Αποτροπή ή Αντιμετώπισή τους». Η αντιμετώπιση της εγχώριας τρομοκρατίας είναι γνωστή, ενώ δεν έχει εντοπισθεί μέχρι στιγμής δραστηριοποίηση της διεθνούς, χωρίς αυτό να δύναται να αποκλεισθεί στο μέλλον, λόγω της λαθρομετανάστευσης η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί.

 

                        (7)        Ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Vijay Oberoi, Πρόεδρος του Ινδικού Ινστιτούτου «CENTER FOR LANG WARFARE», αναφερόμενος στον τρόπο αντιμετωπίσεως της τρομοκρατίας / των και ανταρσίας / των, βασιζόμενος στη μακρά εμπειρία της χώρας του στον τομέα αυτό μας είπε ότι : Οι επιχειρήσεις κατά τρομοκρατών / ανταρτών, ανήκουν στην κατηγορία των Sub-Convertional, και ότι αυτές θα παραμείνουν ως κύρια αποστολή για πολλές στρατιωτικές δυνάμεις παγκοσμίως. Στις επιχειρήσεις αυτές ο κυρίαρχος αντικειμενικός σκοπός και κέντρο βάρους είναι ο πληθυσμός, ώστε οι τρομοκράτες / αντάρτες να στερούνται ηθικών και υλικών ερεισμάτων και έτσι απομονωμένοι να συντρίβονται και να εκριζώνονται. Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία για την εσωτερική ασφάλεια σε όλους τους τύπους και καταστάσεις ανταρσίας είναι η καλή διακυβέρνηση και η κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με ένα γνωμικό του Ινδικού Στρατού «Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει επιτυχία εκ μέρους ανταρτών ή τρομοκρατών σε ένα πόλεμο, όταν ο πληθυσμός είναι εχθρικός προς αυτούς, όπως είναι αδύνατον να κλείσεις ένα πόλεμο κατ΄αυτών σε περιοχές όπου ο πληθυσμός υποστηρίζει αυτούς».

 

            β.         Ηγεσία

                        Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου City of London κ. David Sims, αναφέρθηκε στο θέμα «Ηγεσία και Αλλαγές Πολιτικής». Κατά τον κ. Καθηγητή οι αλλαγές που είναι αναγκαίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αντιμετωπίζονται με δέος, όπως ακριβώς ο Μακιαβέλι περιγράφει στον «Ηγεμώνα» του.

                        Σήμερα ορισμένοι βλέπουν την αλλαγή ως απειλή, ενώ άλλοι την βλέπουν ως μία συναρπαστική ευκαιρία και πρόκληση.

                        Για το σημερινό ηγέτη καμία άλλη από τις παραπάνω προσεγγίσεις, ικανοποιεί ή είναι επαρκής. Ο ηγέτης πρέπει να επιδιώκει να ελέγχει τα γεγονότα, να αποτελεί ο ίδιος την πηγή και τον στόχο της αλλαγής και να δημιουργεί τον κόσμο μέσα στον οποίο επιθυμεί να λειτουργεί.

 

            γ.         Νέες Στρατηγικές

                        (1)        Ο Καθηγητής Dr Andrew Michta, Καθηγητής του Τμήματος Σπουδών Εθνικής Ασφαλείας του Ινστιτούτου «MARSHALL», με την εισήγησή του «Υπερατλαντική Ασφάλεια και παρούσες τάσεις στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ», αναφερόμενος στις διατλαντικές σχέσεις είπε ότι : Η συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, υπήρχε για θέματα ασφάλειας, δημοκρατίας, οικονομίας και εμπορίου. Σήμερα ακολουθείται η αυτή πολιτική, πλην όμως υφίσταται διάσταση απόψεων σε ορισμένα θέματα όπως η Αραβο-Ισραηλινή διένεξη τόσο για το Παλαιστινιακό όσο και για άλλα θέματα στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, στον πόλεμο στο Ιράκ, στον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το ΝΑΤΟ και τα περιβαλλοντολογικά θέματα. Αναφερόμενος στις Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2008 ανέφερε ότι : Οι κύριοι υποψήφιοι έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων, με βασική προτεραιότητα να δίδεται ως προς το ΝΑΤΟ στα ακόλουθα θέματα :

                                    (α)Τη διεύρυνση της περιοχής ευθύνης των Δυνάμεων Ασφαλείας του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

                                    (β)        Το θέμα των επιφυλάξεων των εθνών για το ρόλο του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, σε ότι αφορά την ενοποίηση των επιχειρήσεων της ISAF και Enduring Freedom.

                                    (γ)        Τη σχέση ΝΑΤΟ και ΕΕ και τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ.

                                    (δ)        Την επιδιωκόμενη ομοφωνία στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

                                    (ε)        Την ενδυνάμωση των σχέσεων ΗΠΑ και ΕΕ.

                           (στ)   Τον καθορισμό των σχέσεων με τις χώρες που δεν είναι μέλη των παραπάνω οργανισμών. Στην παρούσα φάση, όπως είπε, το μέλλον των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ευρώπη κρίνεται στο Αφγανιστάν.

 

                        (2)        Ο Ταξίαρχος κ. William Mayville jr (USA) Υποδιευθυντής της Διευθύνσεως Πολιτικής, Σχεδίων και Εκτιμήσεων της Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας το θέμα «Στρατηγική Ενεργού Ασφάλειας», ανέφερε ότι η στρατηγική αυτή εξετάζει σημαντικά θέματα ασφάλειας σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοίας, η διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής, η διακίνηση των ναρκωτικών, η αθέμιτη διακίνηση αγαθών, η τρομοκρατία και η αντιμετώπισή της, η ελεύθερη χρησιμοποίηση του εναερίου χώρου, η αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας παγκοσμίως με τη συνεργασία μέσω διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

                                    Το όργανο μέσω του οποίου οι ΗΠΑ υλοποιούν την πολιτική της ενεργούς ασφάλειας στην Ευρώπη, είναι η Διοίκηση των Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη (USEUCOM) και η οποία υλοποιεί την πολιτική αυτή με τις παρακάτω δράσεις :

                                    (α)Εξασφάλιση μέσω των διεθνών οργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να την επιτύχουν (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΑΣΕ), της απαιτούμενης ασφάλειας.

                                    (β)        Δημιουργία, στα κράτη των εταίρων, δυνατοτήτων επίτευξης της ασφάλειας.

                                    (γ)        Υποστήριξη της Ευρώπης, δεδομένου ότι είναι εταίρος με δυνατότητες συμβολής στην επίτευξη ασφάλειας παγκοσμίως.

                                    (δ)        Συμβολή στη διατήρηση της ειρήνης στη Μ. Ανατολή.

                                    (ε)        Μετεξέλιξη των δυνάμεων της Ευρώπης.

 

                        (3)        Ο Δρ Ηλίας Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον «Ανταγωνισμό Ναυτικών και Ηπειρωτικών Δυνάμεων στο Μεταψυχροπολεμικό Διεθνές Περιβάλλον», επεσήμανε ότι από την εποχή των κλασσικών της γεωπολιτικής (Sir Halfond Mackindez, Mahan Nikolas Spykman κ.λ.π.) γνωρίζουμε τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ Ναυτικών Δυνάμεων και Ηπειρωτικών Δυνάμεων, που κυριαρχεί στην ιστορία της Διπλωματίας, της Στρατηγικής και των Διεθνών Σχέσεων.

                                    Η ιστορική εμπειρία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, βεβαιώνει ότι η στρατηγική πρωτοκαθεδρία ανήκει στις Ναυτικές Δυνάμεις. Κατά τους τέσσερεις τελευταίους αιώνες, οι Αγγλοσαξωνικές Ναυτικές Δυνάμεις (Μ. Βρετανία – ΗΠΑ) διατηρούν τα σκήπτρα του παγκοσμίου συστήματος, καθόσον έχουν επικρατήσει των Ηπειρωτικών, σε όλες τις συγκρούσεις (Γαλλία Λουδοβίκων ή Ναπολέοντος, Γερμανία Κάϊζερ ή Χίτλερ, Ρωσία των Τσάρων ή κομμουνιστών).

                                    Στη σημερινή εποχή οι ΗΠΑ είναι Ναυτική Παγκόσμια δύναμη και η παγκόσμια υπερδύναμη. Ωστόσο το σύστημα από μονοπολικό κινείται σε διπολισμό ή και πολυπολισμό. Συνεπώς οι ΗΠΑ, ως Παγκόσμια Ναυτική Δύναμη, θα ήταν προτιμότερο αντί της αντιπαραγωγικής στρατηγικής, προς «προληπτική ανάσχεση» της Ηπειρωτικής Δυνάμεως (Ρωσίας), να αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία και να δρομολογήσουν την ανάπτυξη σχέσεων στρατηγικής συνεργασίας με την μετασοβιετική Ρωσία. Επί του παρόντος ακολουθείται αντίθετη πολιτική και πρακτική.

 

                        (4)Ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ, παρουσίασε το «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής της Σούδας», σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση των νέων απειλών που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ, κυρίως της τρομοκρατίας. Το Κέντρο είναι πολυεθνικής συνθέσεως και η αποστολή του συνίσταται στην εκπαίδευση των πληρωμάτων των πλοίων στον κατά θάλασσα αγώνα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

 

            δ.         Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης – Διεθνές Δικαστήριο Χάγης

                        (1)        Ο Πρέσβης ε.τ. κ. Γεώργιος Σέκερης, παρουσιάζοντας το θέμα «Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως μέσον για την επίλυση των αναφυομένων εκ μέρους της Τουρκίας διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδος» μας είπε : Η παραπομπή όλων των κατά καιρούς αναφυομένων εκ μέρους της Τουρκίας θεμάτων στο Διεθνές Δικαστήριο, δεν είναι συμφέρουσα, πλην της περιπτώσεως του θέματος της υφαλοκρηπίδος, για το οποίο όμως πρέπει να διασφαλισθεί η παραπομπή του μέσω ενδεδειγμένου πλαισίου, που δεν είναι άλλο από το συνυποσχετικό, η σύνταξη του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσυνενόηση με την άλλη πλευρά. Η ειρηνική επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων, συνεπάγεται συνδυασμό των μέσων που προσφέρει το διεθνές δικαιοδοτικό σύστημα με την διπλωματία ήτοι τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις. Η επιτυχία όμως μιας τέτοιας προσπάθειας εξαρτάται από δύο «εξωγενείς» παράγοντες. Ο ένας είναι το Κυπριακό, η μη επίλυση του οποίου θα βαρύνει συνολικά τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, και ο άλλος, η διατήρηση από την Ελλάδα αξιόπιστης αποτρεπτικής ισχύος, ώστε οι συνομιλίες με την Τουρκία να διεξαχθούν από θέση ισοτιμίας.

 

                        (2)        Ο Υποναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης, παρουσιάζοντας το θέμα «Τουρκικές Διεκδικήσεις και Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης» μας είπε : Στο σύνολο των Τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο σε βάρος της Ελλάδος, το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης στηρίζει τις Ελληνικές θέσεις (Νομικό Καθεστώς Νήσων, εύρος χωρικής θαλάσσης, καθορισμός θαλασσίων συνόρων, οριοθέτιση της υφαλοκρηπίδος κ.λ.π.). Η Ελλάδα είναι μέρος της συμβάσεως για το δίκαιο της θαλάσσης, όχι όμως η Τουρκία. Παρά το γεγονός αυτό, μεταξύ τους ισχύουν εθιμικοί κανόνες, καθώς επίσης και οι γενικής αποδοχής κανόνες του διεθνούς δικαίου, τους οποίους η Τουρκία αμφισβητεί ή τους εφαρμόζει επιλεκτικά. Είναι χαρακτηριστική για το θέμα αυτό η τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς μετά τα Ίμια σύμφωνα με την οποία «Η Τουρκία θα τηρήσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει. Εντούτοις δεν θα επιτρέψει η εφαρμογή τους να είναι αντίθετη στην Εθνική Ασφάλεια και τα Συμφέροντά της».

 

            ε.         Ενέργεια – Οικονομία

                        (1)        Ο έγκριτος δημοσιογράφος και συγγραφεύς κ. Κων/νος Κόλμερ, αναπτύσσοντας την εισήγησή του «Η Στρατηγική Ενέργειας στην Ελλάδα» μας είπε ότι : Υφίσταται ανυπαρξία ενεργειακής πολιτικής την τελευταία 10ετία η οποία διαδέχεται την αντίστοιχη αποσπασματική της προηγούμενης 40ετίας (1950-1990).

                                    Αποτέλεσμα είναι η εξάρτιση της χώρας μας από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες, με οικονομική αιμορραγία και επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου.

                                    Είναι βεβαιωμένη η ύπαρξη στην Ελλάδα μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου η εκμετάλλευση των οποίων απαιτεί εθνική πολιτική συμπεριλαμβανομένης και της αμυντικής ισχύος της χώρας. Επιπλέον η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή) καθώς και πυρηνικής, με νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων.

                                    Για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας απαιτούνται :

                                    (α)Ίδρυση δημόσιου φορέα διαχειρίσεως δικαιωμάτων του δημοσίου στον τομέα των υδρογονανθράκων.

                                    (β)        Πλήρης νομοθετική επαναφορά του δικαιώματος παραχωρήσεως εκμεταλλεύσεως πηγών ενεργείας στο ελληνικό κράτος.

                                    (γ)        Βελτίωση νομικού πλαισίου για την προσέλκυση ξένων πετρελαϊκών επενδύσεων.

                                    (δ)        Ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημόσιας Επιχειρήσεως Πυρηνικής Ενέργειας.

                                    (ε)        Ανάκτηση της αεροναυτικής υπεροπλίας στο Αιγαίο.

 

                        (2)        Πολιτικές Οικονομικής Διείσδυσης της Ελλάδος στο χώρο των Βαλκανίων. Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές

                                    Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κ. Αθανασόπουλος, παρουσιάζοντας το θέμα «Πολιτικές Οικονομικής Διείσδυσης της Ελλάδος στο χώρο των Βαλκανίων. Παρούσα Κατάσταση – Προοπτικές» τόνισε τα πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας που προκύπτουν από τη διείσδυση αυτή στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.

 

   στ.    Στρατιωτική Στρατηγική / Επιχειρησιακή Σκέψη και Σύγχρονα Μέσα Διεξαγωγής του Αγώνα

                        (1)Ο εξοχώτατος Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Dr Wolfang Schulthei παρουσίασε την πολιτική ασφάλειας της χώρας του και υπογράμμισε την Ελληνο-Γερμανική συνεργασία στον τομέα των αμυντικών σχέσεων. Παρουσιάζοντας την πολιτική αυτή την συνόψισε στις παρακάτω αρχές :

                                    (α)Διατήρηση της ελευθερίας, δημοκρατίας, ασφάλειας και των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών.

                                    (β)        Εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητος της Γερμανίας.

                                    (γ)        Παρεμπόδιση κρίσεων και συγκρούσεων οπουδήποτε, που δύνανται να έχουν επιπτώσεις στη Γερμανία.

                                    (δ)        Συμβολή στην παγκόσμια ασφάλεια και στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας και της διαδόσεως των όπλων μαζικής καταστροφής.

                                    (ε)        Υποβοήθηση της διατηρήσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενίσχυση της διεθνούς επιβολής τάξεως με βάση τον διεθνή νόμο.

                                    Οι παραπάνω κατευθύνσεις της πολιτικής ασφαλείας, παραλληλίζονται με τα Ηνωμένα Έθνη που έχουν την κύρια ευθύνη για διασφάλιση της παγκόσμια ειρήνης, με το ΝΑΤΟ ως κύριο οργανισμό ασφάλειας για Γερμανία και Ευρώπη και την ΕΕ η οποία θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική ασφάλειας.

                                    Με βάση τα παραπάνω γίνεται η μεταξέλιξη των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες εξοπλίζονται με σύγχρονα οπλικά συστήματα.

                                    Τα αυτά οπλικά συστήματα προσφέρονται και στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τις οποίες έχουμε μακροχρόνια συνεργασία, θέμα το οποίο συνεζήτησε κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό η Καγκελάριος Angela Merkel.

 

                        (2)        Ο εκπρόσωπος της EADS Δρ Ε. Obermair,  παρουσίασε το EUROFIGHTER, το οποίο όπως είπε είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αεροσκάφος 4ης γενιάς, κατάλληλο για εναέρια επικράτηση (αναχαίτιση), δίωξη-βομβαρδισμό, βομβαρδισμό κ.λ.π. Είναι αποτέλεσμα συνεργασία ευρωπαϊκών κρατών, που περικλύει τεχνολογίες αιχμής, κατάλληλο για τον ελληνικό χώρο.

 

                        (3)        Ο εκπρόσωπος της εταιρείας TKS και Ναυπηγείων Σκαραμαγκά κ. Μανωλέμης, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρείας, την μέχρι σήμερα συνεργασία της με την Ελλάδα στα προγράμματα των νέων υποβρυχίων U214 καθώς και τον εκσυγχρονισμό των τριών U209 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και παρουσίασε ως πρόταση για το πρόγραμμα νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού τη νέα Φρεγάτα F125.

 

                        (4)        Η εκπρόσωπος της BWB (Διεύθυνση Πολεμικής Βιομηχανίας της Γερμανίας) κυρία R. Ronken, αναφέρθηκε στα προγράμματα της υπηρεσίας της, τη συνεργασία με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το πρόγραμμα αναπτύξεως της Φρεγάτα F125.

                       

                        (5)Ο Αντισυνταγματάρχης του Γερμανικού Στρατού κ. Erik Gonterman, του Γερμανικού Υπουργείου Αμύνης / Επιτελείου Στρατού, παρουσίασε την μετεξέλιξη του Γερμανικού Στρατού, δείχνοντας την απλότητα, σαφήνεια και αποφασιστικότητα στην υλοποίησή της καθώς και την συνέπεια αυτής ως προς τους Εθνικούς Άντικειμενικούς Σκοπούς, στους οποίους προαναφέρθηκε ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα.

                                    Όπως ανέφερε, σκοπός της είναι η ισχυροποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και δυνατότητας του Στρατού ώστε  :

                                    (α)Απειλές και προκλήσεις να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.

                                    (β)        Ο Στρατός να έχει ικανότητες από τις Δικτυοκεντρικές Επιχειρήσεις μέχρι των Υψηλής Εντάσεως Επιχειρήσεων καθώς επίσης Ειδικών Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων Σταθεροποήσεως, Παρεμποδίσεως Συγκρούσεων, Διαχειρίσεως Κρίσεως και Δράσεως ως «Initial Entry» δυνάμεως.

                                    Για όλα τα επίπεδα Διοικήσεως, απαιτείται η ύπαρξη δυνατότητος για διεξαγωγή επιχειρήσεων σε διακλαδικό και πολυεθνικό επίπεδο.

                                    Η μετεξέλιξη αυτή είναι συνδεδεμένη με :

                                    (α)Την αλλαγή στη μορφή των συγκρούσεων.

                                    (β)        Στο διαθέσιμο προσωπικό και πηγές ανεφοδιασμού.

                                    (γ)        Τις διακλαδικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.          

                                    (δ)        Την τεχνολογική εξέλιξη.

                                    Ακολούθως δόθηκε η μορφή που θα έχει ο Στρατός με την ολοκλήρωση της μετεξελίξεως, όπου διακρίνει κανείς την οικονομία σε μείζονες σχηματισμούς, όπως προκύπτει από τη δομή του, το διαχωρισμό της εκπαιδεύσεως από τους Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς και τη σύγχρονη τεχνολογία που εισέρχεται σ΄αυτόν.

 

                        (6)Η Εταιρεία RHEINMETAL παρουσίασε με διάφορους ομιλητές της, μία γκάμα συγχρόνων οπλικών συστημάτων για την αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών απειλών. Έτσι εκ μέρους της εταιρείας παρουσιάσθηκαν :

                                    (α)Ο σύγχρονος αυτοκινούμενος όλμος 120 χιλ. σε ερπυστριοφόρο όχημα / αερομεταφερόμενο WIESEL-2 με υψηλές δυνατότητες βολής, κινήσεως, υψηλή ακρίβεια. Το σύστημα είναι δικτυοκεντρικό, απαιτεί λίγο προσωπικό, χαρακτηρίζεται από ευελιξία, κινητικότητα και ευκαμψία πυρών.

                                    (β)        Παρουσιάσθηκε η σημασία των δικτυοκεντρικών δυνατοτήτων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα η απαιτούμενη Διοίκηση και Έλεγχος (C2) που είναι ζητούμενο στο προαναφερόμενο περιβάλλον, με τη νέα μορφή τους «Κεντρική Διοίκηση – Αποκεντρωτικός Έλεγχος». Προς τούτο έγινε σχετική πρόταση προς τον Ελληνικό Στρατό για τακτικά συστήματα C2 για τις Μονάδες Ελιγμού.

                                    (γ)        Στο θέμα της «Προστασίας από τις Σύγχρονες Αεροπορικές Απειλές», προτάθηκαν σύγχρονα Α/Α συστήματα όπως Randar (SKYRANGER) , πυροβόλο 35mm (SKYHIELD) τα οποία δύνανται να συνδυασθούν με τα Α/Α συστήματα που έχει ο Ελληνικός Στρατός τύπου ASRAD (Εποχούμενα Stinger).

                                    (δ)        Για την «Προστασία από απειλές Επιφανείας» προτάθηκαν τόσο μέσα παραλλαγής και παραπλάνησης όσο και σύγχρονα πυροτεχνικά μέσα.

Αφήστε μια απάντηση