Blog

ΕΛΙΣΜΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΟ ΕΛΙΣΜΕ- Πλήρωση μίας  θέσεως πρακτικής άσκησης , αποκλειστικά μέσω συστήματος ΑΤΛΑΣ

ΕΛΙΣΜΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΟ ΕΛΙΣΜΕ- Πλήρωση μίας  θέσεως πρακτικής άσκησης , αποκλειστικά μέσω συστήματος ΑΤΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΟ ΕΛΙΣΜΕ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), το οποίο στην Αγγλική αποδίδεται ως Hellenic Institute For Strategic Studies (HEL.I.S.S), είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ινστιτούτο στρατηγικών μελετών, ανάλυσης και έρευνας. Είναι μη κυβερνητικό και αυτοχρηματοδοτούμενο. Πληροφορίες για το σκοπό και το έργο του αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.elisme.gr .
Το ΕΛΙΣΜΕ αποτελείται από ανθρώπους με επιστημονικό υπόβαθρο από διάφορους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους , με διαφορετικές εμπειρίες, μεθοδολογία εργασίας και τρόπο σκέψης. Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης είναι οι τομείς άμυνας, ασφάλειας, στρατηγικές μελέτες και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφέρει ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως οι διεθνείς σχέσεις, η άμυνα , η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η ιστορία, , οι πολιτικές επιστήμες, η δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η επικοινωνία, το web developing, το web design.

Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει δύο κύριους στόχους:
• Να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά
• Να προσφέρει στο Ινστιτούτο υποστήριξη στο έργο του και πρόσβαση σε νέα ταλέντα και ατομικες δεξιότητες .

Δομή του προγράμματος
Φοιτητές γίνονται δεκτοί από ΑΕΙ της χώρας μέσω ΑΤΛΑΣ ή από ξένα Πανεπιστήμια κατόπιν αιτήματος του Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Διάρκεια Από 2 έως 3 μήνες εντός του διαστήματος από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουλίου. Παράταση διάρκειας της ασκήσεως είναι δυνατή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του ΕΛΙΣΜΕ.
Τόπος εργασίας Στα γραφεία του ΕΛΙΣΜΕ Νίκης 11- τέταρτος όροφος – Αθήνα

Γλώσσα εργασίας είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών θεωρείται επί πλέον προσόν.

Καθήκοντα Στό πλαίσιο του προγράμματος οι φοιτητές απασχολούνται κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πρωί ή απόγευμα, στο πλαίσιο ατομικού προγράμματος εργασίας . Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν και εκτός των ως άνω ωρών μεγάλο μέρος από τις ημερίδες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και να βοηθούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην διοργάνωση αυτών. Αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο των αναγκών του Ινστιτούτου κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους, λαμβανομένων υπόψη των σπουδών και των δεξιοτήτων αυτών.

Περιγραφή συγκεκριμένων κατά περίπτωση καθηκόντων υπάρχει στην ανακοίνωση «Πλήρωση θέσεως ασκήσεως» στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ .

Πιστοποίηση Χορηγείται βεβαίωση για το διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
Άδεια απουσίας. Για τους φοιτητές μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ όπως προβλέπεται στον κανονισμό αυτού. Για άλλους φοιτητές κατόπιν συνεννοήσεως. Η συνήθης άδεια είναι τρείς εργάσιμες ημέρες για το διάστημα άσκησης δύο ή τριών μηνών.

Οικονομικά θέματα Το ΕΛΙΣΜΕ δεν είναι υπεύθυνο για θέματα ασφαλιστικής κάλυψης υγείας και χώρων καθώς και για καταβολή αμοιβής εργασίας υπό ουδεμία μορφή. Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του οικείου προγράμματος ασκήσεών τους ή ιδιωτικού ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον καλύπτουν εξ ιδίων τα έξοδά τους.

Δικαιολογητικά Αίτηση, βιογραφικό κατά προτίμηση σε Europass μορφή και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκηση. Επίσης φωτοτυπία ταυτότητος και βεβαίωση φοιτητικής κατάστασης . Διάφορα θέματα Οι ασκούμενοι φοιτητές , κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους, έχουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΣΜΕ.
Αναφέρονται για τον συντονισμό, τον καθορισμό του προγράμματος εργασίας και τυχόν προβλήματα στον συντονιστή (coordinator) του προγράμματος.
Οφείλουν να εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος (supervisor), ο οποίος θα καθοδηγεί και κατευθύνει την άσκησή τους και να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τα μέλη του Δ.Σ.
Πληροφορίες : Συντονίστρια Προγράμματος Μαριέττα Παναγιωτοπούλου
mpanayotopoulou@yahoo.fr  

Ανακοινώνεται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Κωδ. 1-2019

Τίτλος: Βοηθός έρευνας και ανάλυσης θεμάτων διεθνών σχέσεων

Περίοδος  άσκησης: 2 μήνες, έναρξη Φεβρουάριος 2019

Περιγραφή καθηκόντων

Κατευθυνόμενη αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών και δημοσιευμάτων επί θεμάτων που  άπτονται στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές.

  • Παραγωγή σύντομων αναλύσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που θα υποδειχθούν.
  • Προετοιμασία βασικών σημείων τρεχόντων γεγονότων ειδησεογραφίας.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές –επιμορφωτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, παρουσιάσεις, συνέδρια) του ΕΛΙΣΜΕ  με παροχή γραμματειακής υποστήριξης.

Ωράριο  3 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.  Νίκης 11 Σύνταγμα

Ειδικότερες λεπτομέρειες  βλέπε ιστοσελίδα μας www.elisme.gr  πρακτική άσκηση

Απαραίτητα προσόντα  φοίτηση σε τρίτο ή τέταρτο έτος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση αγγλικής, πολύ καλή χρήση Η/Υ. 

Αφήστε μια απάντηση