Blog

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), το οποίο στην Αγγλική
αποδίδεται ως Hellenic Institute For Strategic Studies (HEL.I.S.S), είναι ένα
ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ινστιτούτο στρατηγικών μελετών,
ανάλυσης και έρευνας. Είναι μη κυβερνητικό και αυτοχρηματοδοτούμενο.
Πληροφορίες για το σκοπό και το έργο του αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα
του www.elisme.gr .
Το ΕΛΙΣΜΕ αποτελείται από ανθρώπους με επιστημονικό υπόβαθρο από διάφορους
επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους , με διαφορετικές εμπειρίες,
μεθοδολογία εργασίας και τρόπο σκέψης. Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης είναι
οι τομείς άμυνας, ασφάλειας, στρατηγικές μελέτες και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα
πρακτικής άσκησης προσφέρει ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως οι διεθνείς
σχέσεις, η άμυνα , η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η ιστορία, οι πολιτικές επιστήμες, η
δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η
επικοινωνία, το web developing, το web design.
Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει δύο κύριους στόχους:
 Να παρέχει στους ασκούμενους την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά
και προσωπικά
 Να προσφέρει στο Ινστιτούτο υποστήριξη στο έργο του και πρόσβαση σε νέα
ταλέντα και ατομικές δεξιότητες .

Δομή του προγράμματος

Φοιτητές γίνονται δεκτοί από ΑΕΙ της χώρας μέσω ΑΤΛΑΣ ή άλλες πλατφόρμες
ΑΕΙ ή από ξένα Πανεπιστήμια ή με εθελοντική συμμετοχή.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις.
Διάρκεια Από 2 έως 3 μήνες εντός του διαστήματος από αρχάς Σεπτεμβρίου έως 15
Ιουλίου. Παράταση διάρκειας της ασκήσεως είναι δυνατή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως
του ΕΛΙΣΜΕ.
Τόπος εργασίας Στα γραφεία του ΕΛΙΣΜΕ Πατησίων 88- Αθήνα καθώς και με εξ
αποστάσεως συνεργασία
Γλώσσα Γλώσα εργασίας είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής είναι
υποχρεωτική, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών
θεωρείται επί πλέον προσόν.
Καθήκοντα Στό πλαίσιο του προγράμματος οι φοιτητές απασχολούνται κατά τις
ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πρωί ή απόγευμα, στο πλαίσιο ατομικού

προγράμματος εργασίας . Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν και εκτός των ως
άνω ωρών μεγάλο μέρος από τις ημερίδες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις του
Ινστιτούτου και να βοηθούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην διοργάνωση αυτών. Επίσης
εργάζονται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως με την καθοδήγηση των εκάστοτε
επιβλεπόντων. Αναλαμβάνουν καθήκοντα στο πλαίσιο των αναγκών του Ινστιτούτου
κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους, λαμβανομένων υπόψη των σπουδών και των
δεξιοτήτων αυτών. Περιγραφή συγκεκριμένων κατά περίπτωση καθηκόντων υπάρχει
σε ανακοινώσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ καθώς και άλλες πλατφόρμες.
Πιστοποίηση Χορηγείται βεβαίωση για το διάστημα πραγματοποίησης της
πρακτικής άσκησης.
Άδεια απουσίας. Για τους φοιτητές μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ όπως
προβλέπεται στον κανονισμό αυτού. Για άλλους φοιτητές κατόπιν συνεννοήσεως. Η
συνήθης άδεια είναι τρείς εργάσιμες ημέρες για το διάστημα άσκησης δύο ή τριών
μηνών.
Οικονομικά θέματα Το ΕΛΙΣΜΕ δεν είναι υπεύθυνο για θέματα ασφαλιστικής
κάλυψης υγείας και χώρων καθώς και για καταβολή αμοιβής εργασίας υπό ουδεμία
μορφή. Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
μέσω του οικείου προγράμματος ασκήσεών τους ή ιδιωτικού ή άλλου ασφαλιστικού
φορέα, εφόσον καλύπτουν εξ ιδίων τα έξοδά τους.
Δικαιολογητικά Αίτηση, βιογραφικό κατά προτίμηση σε Europass μορφή και
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκηση.
Επίσης φωτοτυπία ταυτότητος και βεβαίωση φοιτητικής κατάστασης .
Διάφορα θέματα Οι ασκούμενοι φοιτητές , κατά την διάρκεια της ασκήσεώς τους,
έχουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΣΜΕ.
Συντονισμός Αναφέρονται, για τον συντονισμό, τον καθορισμό του προγράμματος
εργασίας και τυχόν προβλήματα, στον συντονιστή (coordinator) του προγράμματος.
Οφείλουν να εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος (supervisor), ο
οποίος θα καθοδηγεί και κατευθύνει την άσκησή τους και
να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τα μέλη του Δ.Σ.

Γενικές Πληροφορίες :Συντονίστρια Προγράμματος Μαριέττα Παναγιωτοπούλου,
μέλος ΔΣ 
mpanayotopoulou@yahoo.fr

Αφήστε μια απάντηση